10 Tháng Sáu, 2016

Đăng ký thông tin nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bạn là nhà thầu hay chủ đầu tư không thể không quan tâm tới nội dung này?

Luật Đấu thầu 2013 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là: Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Hãy liên hệ với chúng tôi…..

Dành cho doanh nghiệp Related